• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

 • Verse zelfgekookte warme maaltijden

 • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

 • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

 • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

De wet

  De wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegeven

  Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

  Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Bestand   Elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
Verantwoordelijke   Degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan
Bewerker   Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
Betrokkene   Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Derde   Ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
Ontvanger   Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
Toestemming van de betrokkene   Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt.
Verstrekken van persoonsgegevens   Het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens.
Verzamelen van persoonsgegevens   Het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

2 Bereik

 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
  van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde
  verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn
  om daarin te worden opgenomen.
 2. Dit reglement is van toepassing binnen Kinderopvang De Liefde en heeft betrekking op
  de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

 


3 Doel

 1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over
  de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de
  doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen
  van Kindercentrum Caleido Kidzz en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze
  doeleinden.
 2. De doeleinden waarvoor binnen Kindercentrum Caleido Kidzz gegevens worden verzameld
  en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

 

 

4 Vertegenwoordiging betrokkene 

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of
  onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is
  ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn
  wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde
  worden ingetrokken.

 

 

5 Vverantwoordelijkheid voor het beheer en aanspraakelijkheid

 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
  maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van
  onrechtmatige verwerking van gegevens.
 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd
  indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een
  overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en
  verantwoordelijke.
 4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt
  veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De
  bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door
  zijn handelen.

 

 

6 Rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

◦ de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
◦ de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
◦ de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
◦ de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
◦ de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

 1. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de
  bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke,
  behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
  6. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk
  voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 


7 VE RWE R K I N G V A N P E R S O O N S G E G E V E N S
1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening
voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan
wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
2. De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de
beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
3. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
4. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt
worden verstrekt indien:
◦ het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke
levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
◦ het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen
redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking is pas mogelijk indien:
◦ het onderzoek het algemeen belang dient;
◦ het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
◦ voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
2
gemaakt.
5. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing
voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over
iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

8 BI J Z O N D E R E P E R S O O N S G E G E V E N S
1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of
van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet
uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens
wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot
en met 22 van de wet, niet voor zover:
 verwerking plaats vindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
 de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de
verdediging van een recht voor de rechter.
3. Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover
 het onderzoek een algemeen belang dient;
 de verwerking voor het desbetreffende onderzoek of de desbetreffende
statistiek noodzakelijk is;
 het vragen van uitdrukkelijk toestemming onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning kost en
 bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

 

9 GE G E V E N S V E RWE R V I N G
Gegevens verkregen bij betrokkene
1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de
verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
◦ zijn identiteit;
◦ het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat
doel al kent.
2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de
aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat
ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
Gegevens elders verkregen:
3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de
betrokkene mede:
◦ zijn identiteit;
◦ het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
Het moment waarop dat moet gebeuren is:
◦ het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of
◦ als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te
verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.
4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de
gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt
gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te
waarborgen.
5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk
blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst
van de gegevens vast.
6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of
krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op
diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking
van de hem betreffende gegevens.

 

1 0 RE C H T O P I N Z A G E
1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon
3
betrekking hebben.
2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens
worden verwerkt die hem betreffen.
3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een
volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de
gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking
betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de
herkomst van de gegevens.
4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het
verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit
noodzakelijk is in verband met:
 de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

 

1 1 RE C H T O P C O R R E C T I E , A A N V U L L I N G , V E RWI J D E R I N G
1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering,
aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte
persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de
verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of m,eer omvatten dan voor het doel van de
registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken
na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of
niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat.
3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling,
verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

1 2 BEWA R E N V A N G E G E V E N S
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij
worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
3. De bewaartermijn voor medische /zorggegevens is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het
tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij
ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen
onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek
doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende
medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
6. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
◦ het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
◦ het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
◦ indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

1 3 ME L D I N G V A N V E RWE R K I N G V A N G E G E V E N S
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de
realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel
of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan
voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:
◦ van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan
waarvoor het bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met
gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke;
◦ van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de
4
verantwoordelijke daarvan op de hoogte te stellen;
◦ van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te
verwerken ten behoeve van derden.
3. In de melding staan aangegeven:
◦ de naam en het adres van de verantwoordelijke;
◦ het doel of de doelen van de verwerking;
◦ een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van)
gegevens die daarop betrekking hebben;
◦ de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden
verstrekt.

 

1 4 KL A C H T E N R E G E L I N G
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij
zich richten tot:
• de verantwoordelijke;
• het eventueel binnen de onderneming functionerende orgaan voor onafhankelijke
klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan, waarbij de
onderneming zich heeft aangesloten;
• de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
• het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in
het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

 

1 5 WI J Z I G I N G E N I NWE R K I N G T R E D I N G E N A F S C H R I F T
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan
betrokkenen.
3. Dit reglement is per 1 mei 2010 in werking getreden.
4. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een
afschrift van dit reglement worden verkregen.
1 6 ON V O O R Z I E N
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het
bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens:
• tekst van de wet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/
• de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl

Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens

1. Het gebruik van persoonsgegevens.

Kinderopvang De Liefde verwerkt standaard alleen gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;
 2. het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 3. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of
 4. het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen;
 5. het in handen van derden stellen van vorderingen;
 6. het aanvragen van subsidie;
 7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 8. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

2. Aard van de gegevens.

Kinderopvang De Liefde verwerkt standaard geen andere gegevens dan de onderstaande: 

 1. Naam, voornamen, voorletter, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind.
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1.
 3. Gegevens als bedoeld onder 1, evenals bank- en girorekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind.
 4. Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
 5. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn met het oog op de opvang.
 6. Gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.
 7. Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten.
 8. Andere dan onder 1 tot en met 7 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 9. Andere dan hier genoemde gegevens worden alleen verwerkt na toestemming van de betrokkene.
 10. Betrokkene verstrekt deze gegevens op basis van vrijwilligheid. Verantwoordelijke verwerkt de gegevens zonder toestemming als deze niet individualiseerbaar zijn, oftewel terug te voeren op een identificeerbare betrokkene.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920